Monday, May 28, 2007

സദിരിന്റെ രൂപാന്തരീകരണത്തെക്കുറിച്ച്, ചന്ദ്രലേഖയെക്കുറിച്ചും

എതിരന്റെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോ മനസ്സില് വന്ന ചില ചിതറിയ ചിന്തകള് - പങ്കുവെക്കട്ടെ...
സദിര് എന്ന ,അവഹേളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നൃ്ത്തരൂപത്തെ ,വാക്കീനെ, ഭരതനാട്യം എന്ന ,പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആഡ്യത്തം മണക്കുന്ന പുതിയ വാക്കിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചതില് തനിക്കൊരു സുപ്രാധാന പങ്കുണ്ടെന്ന് ഡോക്റ്റര് വി രാഘവന് 1974-ഇല് മ്യൂസിക് അകാദമി ജേര്ണലില് എഴുതിയ തന്റെ ലേഖനത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും എ കൃഷ്ണയ്യരും , രുഗ്മിണീദേവിയും തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് മുന്കൈ എടുത്തവരെന്നു തന്നെ പറയം.

സദിര് എന്ന വാക്ക് തമിഴില് നിന്നും വന്നതല്ല്ലെന്നും,ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളില് ഇപ്പോഴും ഈ നൃ്ത്തരൂപത്തെ സദിര് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നും ഡൊക്റ്റര് അരുദ്ര "ശ്രുതി" യില് എഴുതിയ തന്റെ ലേഖനത്തില് അവകാശപ്പെടുമ്പോള് ഈ വാക്ക് മഹാരാഷ്ര്റ്റയിലെ "സതാര" എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അതേ പെരിലുള്ള നൃ്ത്തരൂപങ്ങളില് നിന്നും വന്നതാകാമെന്ന് ഡോ പദ്മ സുബ്രഹ്മണ്യം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം ഊഹാപോഹങ്ങളാണെന്ന്നിരിയ്ക്കെ കതിരവന്‍ പറഞ്ഞ തഞ്ചാവുര് കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രതിഭകളില് നിന്നും സദിരിന്റ്റെ ആരംഭം വ്യക്തമായി കുറിക്കുന്നതു തന്നെ യുക്തം എന്ന് തോന്നുന്നു. കാവടി , കരകാട്ടം, ഒയിലാട്ടം തുടങ്ങിയ നാടന് - അനുഷ്ഠാന കലകളിലും പഴയ വിജയനഗരസ്സാമ്രാജ്യത്തിലെ വൈഷ്ണവഭക്തര് കൊണ്ടാടിയിരൂന്ന മധുരഭക്തിയിലും , മരാത്താ സദസ്സുകളില് ചിന്നയ്യ്യപ്രഭൃതികള് വളര്ത്തീയ "നിരൂപണം" തുടങ്ങിയ സോളോ നൃ്ത്തരൂപങ്ങളിലും സദിരിന്റെ അംശങ്ങള് ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഡോ പദ്മ.

അവഗണനയിലും അവഹേളനത്തിലും മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സദിരാട്ടം പ്രചരിപ്പിക്കനായി സ്വയം സ്ത്രീവേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദികളില് നൃ്ത്തം ചെയ്തിരുന്ന ഇ കൃഷ്ണയ്യര് കല്യാണീ ഡോട്ടേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജീവരത്നം , രാജലക്ഷ്മി എന്നി ദേവദാസികളുടെ പരിപാടി മദ്രാസ് മ്യൂസിക് അകാദമിയില് 1931 -ഇല് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള് പുരികം ചുളിച്ച് പരിപാടിയില് നിന്നും മാറി നിന്ന ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നിരിയ്ക്കണം പിന്നീട് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു ത്ഉറന്ന യുദ്ധത്തിനു വന്ന , ബ്രിറ്റിഷ് ഇന്ത്യയിലെ അദ്യ സ്ത്രീ നിയമസ്ഭാംഗമയിരുന്ന ഡോ മുത്തുലക്ഷ്മി റെഡ്ഡി. 1932 -ഇല് അന്നത്തെ മദ്രാസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബോബ്ബിലി രാജയെ ആദരിക്കുന്ന ഔദ്യൊഗിക ചടങ്ങില് ദേവദാസികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉള്ളതില് പ്രകോപിതയായ ഡോ റെഡ്ഡിയും കൃഷ്നയ്യരും തമ്മില് നടന്ന യുദ്ധം "ദ് മദ്രാസ് മെയില്" -ഉം , 'ദ് ഹിന്ദു' വുമൊക്കെ ധാരാളം കൊണ്ടാടിയതുമാണ് .ഈ യുദ്ധം ദേവദസി സമ്പ്രദായം നിരോധിച്ച്കൊണ്ടുള്ള നിയമം പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു. നിയമം നടപ്പിലായതിനു ശേഷം ദേവദാസികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായി എന്നുള്ളത് വേറെ ചര്ച്ച.

കൃഷ്ണയ്യരും രുഗ്മിണിദേവിയും കൂടി "ഭരതനാട്യ"ത്തെ കണ്ടു പിടിച്ചപ്പോള് , ദേവദാസികളും അവരുടെ സദിരും എതിരന് പറഞ്ഞ പൊലെ തമസ്കരിക്കപ്പേടേണ്ടത് അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ടയായിത്തീര്ന്നു. രുഗ്മിണീദേവി നൃത്തത്തോടുള്ള അളവറ്റ സ്നേഹത്തില് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഈ തട്ടിയെടുക്കലിനെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞില്ലാ എങ്കില് , ബാലസരസ്വതി , നൃത്തം തന്നെ തന്റെ ജന്മോദ്ദേശം എന്ന വംശീയമായ തിരിച്ചറിവില് ചുറ്റും നടക്കുന്ന മറ്റു സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് അജ്ഞയായിത്തന്നെക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പാവം സദിര് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കര്ണ്ണാടകസംഗീതപാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയായി ഭരതനാട്യത്തെ കൂട്ടിക്കെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെലുങ്ക് - സംസ്കൃതം വര്ണ്ണങ്ങളും പദങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന് തുടങ്ങി.

( രുഗ്മിണീദേവിയുടെ കുറ്റ്രാലക്കുറവഞ്ചി,കലാക്ഷേത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഇനമായ 'രാമായണം' തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല).ഏതാണ്ട് 5 പതീറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ട ഈ തെലുങ്ക് ആധിപത്യത്തിന് ഒരറുതി വന്നത് സംഘം കൃതികളില് നിന്നും മറ്റും "കലിത്തൊകൈ" , "കുറുന്തൊകൈ" തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങള് അലര്മേല് വള്ളി ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണെന്നു തോന്നുന്നു.

-ചന്ദ്രലേഖ-

ഭരതനാട്യത്തിനെ അതിന്റെ ശരിയായ ഹിസ്റ്റോരിക്കല് പെര്സ്പക്റ്റീവില് കാണാന് ശ്രമിച്ച ആദ്യനര്ത്തകി ചന്ദ്രലേഖയാണെന്നു തന്നെ പറയാം.

ഇന്ന് നമ്മള് കാണുന്ന ഭരതനാട്യം വേഷത്തിന്റ്റെ തിളക്കൊ , ബഹളങ്ങലുമോ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല്യാ ചന്ദ്രലേഖേടെ പ്രൊഡക്ഷന്സില്.ദൈവികതയിലേയ്ക്കല്ല, ശരീരത്തിലേയ്ക്കാണ് നൃത്തം തിരിച്ചു വറേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രയുടെ വാദം.ഭരതനാട്യത്തെ ഭാരതീയ ആത്മീയതയുടെ മുഖമുദ്രയാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് അതിന് പവിത്രതയുടെ പരിവേഷം നല്കി "ദേവദാസിത്തം" മുഴുവനും അതില് നിന്നും ആവാഹിച്ചു കളയാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരേയുള്ള ഒരു കലാപം കൂടിയായിരുന്നു ചന്ദ്രയ്ക്ക് നൃ്ത്തം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചന്ദ്രലേഖയുടെ പരിപാടികള് തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്പു സാധാരണ ൈന്ത്യന് ശാസ്ത്രീയനൃത്തക്കച്ചേരികളുടെ തുടക്കത്തില് കാണാറുള്ള പ്രണാമം ഉണ്ടാകാറില്ല.തന്റെ പ്രേക്ഷകര് പലപ്പോഴും നര്ത്തകിയെ കാണുന്നത് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമാനായികയെ കാണുന്ന അതേ മനോഭാവത്തോടെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രയുടെ നൃത്തരൂപങ്ങളിലെ നര്ത്തകിമാര് സാധാരണ കലാക്ഷേത്രയില് പ്രാക്റ്റിസ്സിനുടുക്കുന്ന സാരികള് തന്നെയാണ് അരങ്ങത്തും ഉടുത്തിരുന്നത്. ഭരതനാട്യത്തെ കച്ചവടവല്ക്കരിക്കുന്നതില് മടുത്തിട്ടാണ് 1972-ഇല് ചന്ദ്രലേഖ നൃത്തരംഗത്തു നിന്നും വിട്ടു നിന്നതു. എന്നാല് 1985-ഇല് തന്റെ ആംഗിക എന്ന പ്രൊഡക്ഷനോടെ രംഗവേദിയിലേയ്ക്ക് ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചു വരവു നടത്തി. ആംഗിക മുതല് -ലെ "ശരീര"വരെയുള്ള ചന്ദ്രയുടെ ഓരോ നൃത്തശില്പങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരതനാട്യം സങ്കല്പനങ്ങളുടെ വഴി വിട്ട് പുതിയ മെയ്യക്ഷരങ്ങളും ,ധീരമായ തീമുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പുറകില് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ഊര്ജ്ജം നല്കിയിരുന്നത് ബംഗാളി ബുദ്ധിജീവിയും , കവിയുമായിരുന്ന ഹരീന്ദ്രനാഥ് ചതോപാദ്ധ്യായയും, സുഹൃത്തുക്കളായ സദാനന്ദ് മേനോനും , ദശ്രഥ് പട്ടേലും മാത്രമായിരുന്നില്ല. കാമ എന്ന സഹനര്ത്തകിലൂടെ ചന്ദ്ര തന്റെ ചിന്തകള് ഉള്ക്കൊള്ളാനും അവതരിപ്പിക്കാനും കെല്പ്പുള്ള ഒരു സഖാവിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു."സ്പെയ്സ്" എന്ന കണ്സെപ്റ്റ് ഏറ്റവും സമര്ത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചവരില് ഒരാളായിരുന്നു ചന്ദ്ര.ഭരതനാട്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു വരുമ്പോള് ചന്ദ്രലേഖ വെറും പരാമര്ശത്തില് മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ട ഒരു പേരല്ലെന്നു തോന്നി. അതുകൊണ്ടു മാത്രം ഇത്രയും.

64 comments:

അചിന്ത്യ said...

എതിരന്റെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോ മനസ്സില് വന്ന ചില ചിതറിയ ചിന്തകള് - പങ്കുവെക്കട്ടെ...

ദേവന്‍ said...

എതിരിന്റെ രൂപാന്തരീകരണവും സദിരന്റെ ലേഖനവും അവിടെ നില്‍ക്കട്ട്, ചിതറിയ ചിന്തകള്‍ കണ്ണൂസിന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ പേരാണ്, ക്വാപ്പിറൈറ്റഡ്. വേറാരുടെയും ചിന്തകള്‍ ചിതറാന്‍ പാടില്ല. കോപ്പിറൈറ്റും ചന്ദ്രലേഖയും ഒന്നിച്ചു കയറി വന്നതുകാരണം ഒരുപാടു നാളായി തല പൊഹഞ്ഞാലോചിച്ച വാക്ക് കിട്ടി- plagiarist = ചന്ദ്രരേണു

ബ്ലോഗ് തുടങ്ങി അഞ്ചാറാണ്ട് കഴിഞ്ഞു വന്ന കന്നിപ്പോസ്റ്റിനു തേങ്ങയായി ഞാന്‍ ദാ അടിച്ചു മുട്ടന്‍ ഒരു ഓഫ്. സ്വാഗതം!

അതുല്യ said...

ഏതോ ഒരു പരിഭാഷയ്ക്‌ ഓ.എന്‍.വി യും ചിതറിയ ചിന്തകള്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നുവോ? അപ്പോ കോപ്പി റൈറ്റ്‌ കേസ്‌ നമ്പ്ര് 2 ദേവസ്‌. പണ്ട്‌ എറണാകുളത്ത്‌ ഭവന്‍സ്‌ ആഡിറ്റോറിയം തുടങ്ങിയ സമയത്ത്‌ രസിക പ്രിയയുടെ നോട്ടീസുകളില്‍ സദിര്‍ എന്നായിരുന്നു ഭരതനാട്ട്യം അല്ലെങ്കില്‍ നിര്‍ത്തത്തിനു കൊടുത്തിരുന്നു. ഏതോ ഒരു സൈസ്‌ ഡാന്‍സ്‌ എന്ന് അമ്പലത്തിലുള്ളവരും പറയുമായിരുന്നതു.. അന്നൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിലു കരഞ്ഞ്‌ പിടിച്ച്‌ കാര്യം നേടിയ പെണ്ണുങ്ങളെ, "അവള്‍ കാട്ടിന സദിരേ പാരു"ന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത്‌ ആട്ടം, അട്ടഹാസം പണ്ണി കാര്യം നേടിയിരുന്നു. അതൊണ്ട്‌ സദിരിനു വര്‍ണ്ണാഭ വന്നപ്പോ ഭരതനാട്യമ്ന്ന് ആയതാണോ ഉമേച്ചിയേ?

ദേവന്‍ അടിച്ച ഓഫിന്റെ -- തൂങ്ങിയതിന്റെ ഊരയിലു തൂങ്ങിയാണു ധൈര്യപൂര്‍വ്വമുള്ള ഈ ഓഫും. എന്തായാലും, എന്റെ ഡോക്ടരു പറഞ്ഞു അല്‍പം റ്റെപ്പിംഗ്‌ ആവാംന്ന് അതോണ്ട്‌ നിങ്ങളു ഒക്കെ ക്ഷമീട്ടോ. ഉമേച്ചി ഇത്‌ പോലെ പലതും പോരട്ടെ.. മോഹനലാലു ഏതോ പടത്തിലു (വക്കാരിയോയ്‌ പേരു പറ പടത്തിന്റെ) പറഞ്ഞ പോലെ, ഉമേച്ചിയെ പറ്റി കേട്ടിരിയ്കുണു ഒരുപാട്‌ അറിവുള്ള ആളായിട്ട്‌, ഇനി ഞങ്ങളൊന്ന് കാണേം കൂടി ചെയ്യട്ടെ. സമയമുള്ളത്‌ പോലെ ഒക്കെനും ഇടു എന്റെ പ്രൊഫസ്സറേ.

വക്കാരിമഷ്‌ടാ said...

അചിന്ത്യമായതും ചിന്ത്യമായി അങ്ങിനെ പോസ്റ്റ് കന്നിയായിയെങ്കിലും ഒരിക്കലും കഞ്ഞിയായില്ല. സ്വാഗതം പറയാനായി പറയട്ടെ:

കോണിച്ചിവാ

സ്വാഗതം.

ആരുടെ ചിന്തകളും ചിതറാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചിതറുന്ന രീതിയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്‍ഡ്യന്‍ കോഫീ റൈറ്റ്. അചിന്ത്യമായി ചിതറുന്ന ചിന്തകളാണെങ്കില്‍ സംഗതി പ്രശ്‌നമില്ലായിരിക്കുമല്ലേ.

വക്കാരിമഷ്‌ടാ said...

അത് ബാലനോ രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്രയോ കണ്ടം ബെച്ച കോട്ടോ ആകാന്‍ വകുപ്പില്ല അതുല്ല്യേച്ച്യേ. എന്റെയൊക്കെ നല്ല പ്രായത്തില്‍ കണ്ട ആ പടമൊക്കെ ഇപ്പോഴും കണ്‍‌മുന്‍പില്‍ തെളിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോള്‍ കണ്ണടയ്ക്കും.

ഉമേച്ചിയോ ഓഫില്‍ തൂങ്ങിയ ഓഫില്‍ തൂങ്ങിയ ഓഫിനു മാഫ്. ഇനി എല്ലാവരും സദിരിനെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ചിച്ചാലും.

"സദിരു തുടങ്ങീ..." എന്ന് യേശുദാസ് പാടിയപ്പോള്‍ എന്താണ് സദിരെന്നറിയാന്‍ വയ്യാത്ത ഞാന്‍ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്

"കതിരു തുടങ്ങീ...."

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

അചിന്ത്യ:
എന്റെ ലേഖനം വായിച്ച് അഭിപ്രായം എഴുതിയതിലും അത് വേറൊരു പോസ്റ്റ് എഴുതാന്‍ പ്രേരിക്കപ്പെട്ടതിലും വളരെ സന്തോഷം.

1. വിഷ്ന്ണുക്രാന്തയുടെ നിര്‍വചനം അങ്ങനയോ? എന്റെ കയ്യിലുള്ള “Karanas: Cosmic Shiva 108 Bharatha Poses" എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ മയൂരലളിത, സൂചി,നിശുംഭിത, ലലാടതിലക,വൃശ്ചിക,വൃശ്ചിക രചിതവൃശ്ചിക കുട്ടന വിഷ്ണുക്രാന്ത ഈ കരണങ്ങള്‍ക്കൊക്കെയാണ് കാല്‍‍ പൊക്കേണ്ണ്ടത്. വിഷ്ണുക്രാന്തയുടെ ചിത്രം ഞാന്‍ ലേഖനത്തില്‍ എഴുതിയ മാതിരിയാണ്. കൂടുതല്‍ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

2. എന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം “traditional" എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ഭരതനാട്യ്യം എത്ര പുതിയതാണെന്നു തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. ചന്ദ്രലേഖയുടേതുള്‍പ്പെടെ പുതിയ പരീക്ഷ്ണങ്ങള്‍ ഈ “ട്രെഡീഷനെ” അത്ര സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. ചന്ദ്രലേഖയുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷന്‍ (ഫയര്‍) ഭരതനാട്യവുമല്ല. സ്വല്‍പ്പം ഭാരതീയ നൃത്തം ഉണ്ടെന്നെ ഉള്ളു. ‍

ഗന്ധര്‍വ്വന്‍ said...

അക്ഷരമെഴുതാനറിയുന്നവരെഴുതുമ്പോള്‍ ഇതുപോലിരിക്കും.
വായനാസുഖം അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. നൃത്തം എന്നെ ഭ്രമിപ്പിക്കാറില്ല (കാബറെ ആയാലും). പതിനഞ്ച്‌ നിമിഷത്തിലതികം നൃത്തം കണ്ടിരിക്കാന്‍ സ്വസ്ഥ മനസ്സോടെ എനിക്കാവില്ല.

എന്നാല്‍ ദിവസം മുഴുവന്‍ കഥകളി കാണുവാന്‍ സാധിക്കും. മായികമായ ഭാവ പ്രകടനങ്ങള്‍ കണ്ട്‌ വിസ്മയസ്തബ്ദനാകും പലവട്ടം. ലോകത്ത്‌ ഒരു കലക്കും ഇത്രയധികം സംവദിക്കാനാവില്ല എന്നും എന്റെ വിശ്വാസം.

സദിരിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആഴം എന്നെ വിസ്മയപ്പെടുത്തുന്നു. ഫോക്ലോര്‍ പഠിക്കുന്ന ഉണ്ണികള്‍ക്കിത്‌ ഒര്‌ റഫറന്‍സാണ്‌.

അചിന്ത്യമായ കൈത്തഴക്കമുള്ള ഇവര്‍ എഴുതാതിരിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌ ബൂലോഗത്തിന്ന്‌.

ക്ലാസിക്‌.

അനംഗാരി said...

ഒരു മുട്ടന്‍ വടിയുമായി ഞാന്‍ തൃശ്ശൂര്‍ക്ക് വര്ണ്ട്.
അക്ഷരതെറ്റുകള്‍ തിരുത്തിക്കാന്‍ പറ്റുമോന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ:)
കന്നി വാവക്ക് സ്വാഗതം.
കൃതി മനോഹരം.

kumar © said...

ബാലസരസ്വതി, കുറ്റ്രാലക്കുറവഞ്ചി, കലിത്തൊകൈ, കുറുന്തൊകൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍ നമ്മളൊന്നും അടുത്തുവരില്ല എന്നറിയാം അല്ലേ?
പയങ്കരം!
ഉമേച്ചിക്ക് ഇത്രയും വിവരം ഉണ്ടെന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പയങ്കരി!

(ഈ ബ്ലോഗ് ഇനിയും ആക്ടീവായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാന്‍ ഓടി)

ഓഫ് ടോപിക് : എഴുതാനുള്ള താല്പര്യവും അതിനും അപ്പുറം എഴുത്തിന്റെ സ്റ്റഫ്ഫും ഉള്ള ഈ അചിന്ത്യ എഴുതാതിരിക്കുന്നത് വലിയ പാപമാണ്.

Snigdha Rebecca Jacob said...

ഇത്രയേറെ ഗൌരവമാര്ന്ന പോസ്റ്റുകള്ക്ക് ബൂലോഗത്ത് ഇടം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കില് പിന്നെ എന്തിനാ കുറുമാനും കൂട്ടരും പുസ്തകത്തിനു പുറകെ പോകുന്നത് എന്നൊരു സംശയം. നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള ഭാഷ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വായിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒരു പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. അതു തന്നെ എഴുത്തിന്റെ ശക്തി. വീണ്ടും മികച്ച പോസ്റ്റുകള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Siju | സിജു said...

അതുല്യമാം..
ഇതൊക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടേ..
സിനിമ ദേവാസുരമല്ലേ..
ഇനി അല്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍ തല്ലു കൊള്ളും

വിഷ്ണു പ്രസാദ് said...

തുടര്‍ച്ചയായി എഴുതിയിരുന്നെങ്കില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വായിക്കാന്‍ വരാമായിരുന്നു.അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് വിവരം വെച്ചേനേ...നല്ല ലേഖനത്തിന് നന്ദി.

അചിന്ത്യ said...

ദേവ് ,നന്ദി. വെറും എഴുത്തിനെ ഒരു പോസ്റ്റാക്കി ഇവടെ എഴുതി അവടെ ലിങ്കാനുള്ള അറിവില്ല്യാണ്ടിരുന്ന എന്നെ ലിങ്കി , പോസ്റ്റി സഹായിച്ചേന്, സ്വാഗതത്തിന് , ആദ്യകമെന്റിന്.

അതുല്യ, നമ്മളൊക്കെ എന്തേലും ചുവടു വെച്ച് കാട്ട്യാ അതു സദിര് , യാമിനി കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തീം ചിത്രാ സുബ്രഹ്മണ്യോം കാട്ട്യാ അതു നൃത്തം.ഈ ലോകം ഇങ്ങന്യായാ നമ്മളെന്തു ചെയ്യും!

എന്നാലും വക്കാരീ , വാ ന്നു പറഞ്ഞതും സ്വാഗതിച്ചതും മനസ്സിലാക്കാം. എന്നെ കോണിച്ചീ ന്ന് വിളിച്ചില്ല്യെ? ഇപ്പൊ പറയും അതൊരു ജാപ്പനീസ് വക്കാന്ന്.ഒക്കേം എനിക്ക് മനസ്സിലാവ്ണ്ണ്ട് ട്ടോ.

ഗന്ധര്‍‌വ്വരേ ,കഥകളി-കൂടിയാട്ട ആസ്വാദകര്‍ മറ്റു നൃത്തരൂപങ്ങളെക്കച്ച് സ്ഥിരം പറയാറുള്ളതാ ഈ വാക്കുകള്‍. :). പ്രോത്സാഹനത്തിനു നന്ദി.

അനംഗാരി മുട്ടന്‍ മാഷേ, ആ ഉമേശന്മാഷ് ലീവില്‍ പോയ തക്കം നോക്കി സമാധാനത്തിലൊരു പോസ്റ്റിടാം ന്ന് വെച്ചാ സമ്മയ്ക്കില്ല്യല്ലോ. എന്റെ വാവ ഒന്ന് പിച്ചവെച്ച് നടന്ന് തുടങ്ങട്ടേടാ കണ്ണാ.

കുമാരങ്കുട്ട്യേ ഇതെന്തര് ചെല്ലാ? തമാശകള് തന്നെ?ആക്കല്ലെ പൊന്നാ.
ഹായ്...മീശ വെച്ച സ്നിഗ്ദ്ധ .സ്നിഗ്ദ്ധ അപ്പോ പെങ്കുട്ടിടെ പേരല്ലെ , ആങ്കുട്ടിടെ പേരാ? ഒന്നെഴുത്യേന്റെ ക്ഷീണം മാറീല്ല്യാ കുഞ്ഞാവേ.
സിജു?നമ്മടെ സിജു? മഞ്ചൂന്റെ കല്യാണം? ല്ലേ?
വിഷ്ണുപ്രസാദ്, "തുടരന്‍" എഴുതാന്‍ ഉള്ള കോപ്പില്ല്യ.നല്ല വാക്കുകള്‍ക്ക് നന്ദി.

Siju | സിജു said...

എന്താ അചിന്ത്യേ.. ഇത്ര സംശയം..
ഇതതന്നെ കണ്ണേ.. :-)

അചിന്ത്യ said...

ഇനി കുതിരന്,
വിഷ്ണുക്രാന്തം എന്ന കരണത്തിന് കാല്‍ മാക്സിമം നെഞ്ചോളമേ ഉയര്‍ത്തേണ്ടൂ. താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ പോലെ കാല്‍ ചെവിയോളം ഉയര്‍ത്തുന്ന ഊര്‍ദ്ധ്വതാണ്ഡവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിലയുടെ ഒരു വല്ല്യേ ശില്പം ചിദംബരത്ത്ണ്ട്. അത് നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ താണ്ഡവലക്ഷണത്തില്‍ പറേണ ഏതാനും കരണങ്ങള്‍ടെ ഒരു അവിയലാ.അതിന്റെ പിന്നില്‍ അവര്‍ ഒരു കഥേം പറേണ്ണ്ട്. അതിപ്പോ പറഞ്ഞ് ബോറഡിപ്പിക്കിണില്ല്യാ.
ധനഞ്ജയന്മാഷ്ടെ നൃത്തത്തിനെ ആധാരാക്കീട്ടാണോ ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കേം? -:) മാഷ് ബേസിക്കലി കഥകളീന്നല്ലെ തുടങ്ങ്യേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തമാംഗാഭിനയത്തിലും കൂടി കഥകളീടെ സ്വാധീനം നല്ലോണം ണ്ട് (കൂട്ടരേ, നമ്മടെ ഉത്തമാംഗം വയറാണെങ്കിലും നര്‍ത്തകരടെ ഉത്തമാംഗം ശിരസ്സാത്രെ).
സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് സ്വര്‍ണ്ണം എന്ന ലോഹം ന്നുള്ള അര്‍ത്ഥത്തില്‍ പറയാറുണ്ടോ ഭരതനാട്യത്തില്‍? മാല, വള എന്നൊക്ക്യല്ലാണ്ടെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്യാട്ട്വോ.ഹസ്തലക്ഷണദീപികേല് ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ പറേണ്ണ്ടെങ്കിലും.
തലമുടി, വണ്ട് ഇതൊക്കെ ആദ്യം മുതല്‍ക്ക് തന്നെ കൈ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ. അതിപ്പോ തുടങ്ങ്യേതല്ലല്ലോ.പണ്ടേ ഉള്ളതാണല്ലോ.ല്ലേ?
മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ ചാരികളെ ആദ്യായി തരം തിരിച്ചതും അവയ്ക്ക് പേരിട്ടതുമൊക്കെ കല്ല്യാണിക്കുട്ട്യേമ്മ റ്റീച്ചറാന്ന് തോന്നുണു. റ്റീച്ചര്‍ പറയാറുള്ള നാഗബന്ധം എന്ന ചാരിയോട് സാമ്യള്ള ചലനം ഭരതനാട്യത്തിലും മറ്റ് നൃത്തരൂപങ്ങളിലും ണ്ട്. "അഭിനയദര്‍പ്പണ"ത്തില്‍ ഇതിനെ വിഷമസഞ്ചരം എന്ന ചാരിയോടും നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഉത്സ്പന്ദിതം എന്ന ചാരിയോടും ഉപമിയ്ക്കാം.ഇതുപയോഗിയ്ക്കാന്‍ മോഹിനിയാട്ടം കാണണ്ടാ, നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ ചലനങ്ങളില്‍ ഒരു പഠനം നടത്ത്യാല്‍ മതീന്നര്‍ത്ഥം."ബാലരാമഭരതം" പഠിച്ച് അതിലെ ചലനങ്ങള്‍ മോഹിനിയാട്ടത്തില്‍ കൊണ്ടരാന്‍ ശ്രമിക്കണ ഒരു നര്‍ത്തകീനെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ മുതിരന്‍ പറഞ്ഞ പോലെ താങ്കള്‍ കണ്ട നൃത്തത്തിലെ ആ ചലനം മോഹിനിയാട്ടത്ത്ന്ന് കടം കൊണ്ടതാവാനും മതി.

ചന്ദ്രലേഖ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റ്റ്രഡിഷനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നതു കൊണ്ട് തന്നെയാ അവരെക്കുറിച്ച് ഞാനും ഇത്രെം പറഞ്ഞത്.

ചില ദുഷ്ടമനുഷ്യന്മാര്‍ ബ്ലൊഗ്ഗില്‍ അചിന്ത്യയെപ്പോലെ ഉള്ള വഴിപ്പോക്കര്‍ക്കു ഒരക്ഷരം പറയാന്‍ അവസരം കൊടുക്കാണ്ടെ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ഇഡെന്റിറ്റി ഉള്ളോര്‍ക്ക് മാത്രം കമെന്റടിക്കാവൂന്ന് പറയും. അപ്പോ അങ്ങട്ടുള്ള ഒരു പാസ്പോര്‍ട്ടായി പണ്ടെങ്ങാണ്ടെടുത്തിട്ടതാ ഈ ബ്ലോഗ്ഗ്. പോസ്റ്റിടാന്‍ കതിരോന്‍ തന്നെ കാരണം.മഹാദുഷ്ടന്‍. തലേല്‍ ഇടിത്തീ വീഴും. നോക്കിക്കോ.

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

അചിന്ത്യ:
എന്റെ ഉദ്ദേശം വസ്ത്രധാരണത്തില്‍ വന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.പ്രത്യേകിച്ചും സാരി മാത്രമുടുത്തവര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ പറ്റാതിരുന്നത്.

ധനഞ്ജയന്‍ കൊണ്ടുവന്ന ട്രെന്‍ഡ്ഡ് ഏറ്റുപിടിച്ചവര്‍ ധാരാളം. ലീലാ സാംസണ്‍‍‍ ഒരു പടി മുന്നോട്ടും കടന്നു.

വണ്ട്, തലമുടി മുതലായവയ്ക്ക് വിരലുകള്‍ വിറപ്പിക്കാറില്ല ഭരതനാട്യക്കാര്‍.വെരുതെ കൈ കൊണ്ടുനടക്കുകയേ പതിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.താമരയ്ക്കും വിരല്‍ വിറപ്പിക്കാറില്ല. ഇപ്പോള്‍ അതു മാറി വരുന്നു.

മോഹിനിയാട്ടത്തില്‍ നിന്നാണ് ഭരതനാട്യക്കാര്‍ ചാരിയൊക്കെ കോപ്പിയടിച്ചത്. നേരെ പോയി അഭിനയദര്‍പ്പണമൊ നാട്യശാസ്ത്രമോ നോക്കിയിട്ട്ടാ‍ണെന്ന് കരുതുന്നുവോ?

പ്‌രാക്ക് തുടരട്ടെ. (നരകത്തിപ്പോക്ക്, ഇടിത്തീ.....)ഇനി അത് പ്രാര്‍ത്ഥനയായി മാറുമോ?

എനിയ്ക്കും ബ്ലോഗര്‍ ഐഡെന്റിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ഞാന്‍ ഈയിടെ കയറി വന്ന വഴിപോക്കനാണ്. ഞാന്‍ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനു ഗുരുകുലപതിയും വലിയ ഒരു സംഘവും കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷേപിച്ച് പാട്ടുകള്‍ പാടി. (ഇടിത്തീ അന്നാണ് തലയില്‍ വീണത്!)

കഥകളിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാന്‍ പ്ലാനിട്ടിരുന്നു. ഇനിയും മഹാദുഷ്ടന് എന്നൊക്കെ കേള്‍ക്കാന്‍ പേടി.‍

Siju | സിജു said...

ആ ചിദംബരത്തെ ഊര്‍ദ്ധ്വതാണ്ഡവ ശില്പത്തിന്റെ കഥയൊന്നു പറഞ്ഞൂ ബോറഡിപ്പിക്കാമോ..
പ്ലീസ്.. ദയാ കരോ മാജീ..

അചിന്ത്യ said...

പ്രിയസദിരന്‍ ,
മോഹിനിയാട്ടത്തിന്ന് കട്ടെടുത്തതാ ഭരതനാട്യത്തിലെ എല്ലാ ചാരികളും ന്നോ? എന്റമ്മോ! ഒന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കെന്റെ മനുഷ്യാ. മോഹിനിയാട്ടത്തിന് സ്ഥിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആട്ടപ്രകാരോം അടവ് ചിട്ടേം ഒക്കെ ഇപ്പൊ പതുക്കെ ണ്ടായി വരണേള്ളൂ.ഉള്ളതാണെങ്കി അതിനൊട്ട് യൂനിവേഴ്സല്‍ സ്വഭാവം ഇല്ല്യാ താനും.

മുതിരന്റെ പഴേ പോസ്റ്റ്കള്‍ നോക്കി. അവട്യൊന്നും ആരും ചീത്ത പറേണ കണ്ടില്ല്യല്ലോ. വെറ്തെ എന്തെങ്കിലും പറയേ.
ഇതിപ്പോ ഞാന്‍ ദുഷ്ടാ ന്ന് വിളിച്ചൂന്ന് പറേണ പോല്യാവും.ഞാന്‍ ദുഷ്ടാന്ന് വിളിച്ചാ ശിഷ്ടാന്ന് അര്‍ത്ഥം.ഇതിറീല്ല്യാച്ചാല്‍ കഷ്ടാ കാരിയം എന്റിഷ്ടാ.

എഴുതൂ എഴുതൂ.കഥകളീം ഓട്ടന്‍ തുള്‍ലലും ഒക്കെ എഴുതൂ.

സിജൂട്ടാ , നമ്മളിനി അടുത്ത ഓസ്സ് സദ്യക്ക് ഇലയിടാന്‍ കാത്തിരിക്കില്ല്യെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് തരാം ട്ടൊ ചേച്ചി കഥ.അല്ലെങ്കി മൈല്‍ ഐ ഡി താ. അതില്‍ പറഞ്ഞ് തരാം.

നന്ദ്റി

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

അചിന്ത്യ:
1.ക്ഷമിക്കണം. “ചാരിയൊക്കെ” എന്നെഴുതിയത് വളരെ വിഡ്ഢിത്തമായി. പക്ഷെ ഭരതനാട്യത്തിലെ എല്ലാം മോഹിനിയാട്ടത്തില്‍ നിന്നും എടുത്തതാണെന്ന് എഴുതാന്‍ മാത്രം അറിവില്ലാത്തവനാണോ ഞാന്‍? ആയിരിക്കാം.
2. ഉമേശ് നായരുടെ ഗുരുകുലം ബ്ലോഗില്‍ ഒരു പ്രാര്ത്ഥനയുണ്ട്. അതിനു വന്ന കമന്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. അത് പിന്മൊഴിയില്‍ വന്നില്ല. എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാനത്. ഞാന്‍ തമാശായിട്ടെര് എടുത്തുട്ടുള്ളു കെട്ടോ.

3.കഥകളിയും ഓട്ടന്തുള്ളലുമൊക്കെ എഴുതൂ എന്നതില്‍ ഒരു കളിയാക്കലിന്റെ ധ്വനിയുണ്ടെങ്കിലും ഞാന്‍ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ബ്ലോഗില്‍ നൃത്തത്തെ ക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പക്കാര്‍ ആവേശത്തോടെ വായിക്കുന്ന ഈ പുതിയ മീഡിയം printed media യെക്കാള്‍ വളരെ മുന്‍പിലാണ്‍, വ്യതസ്ഥമാണ്.ഭാഷയോടും സംസ്കാരത്തോടും പുതിയ തലമുറ കാണിയ്ക്കുന്ന സ്നേഹം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അതില്‍ കൊണ്ടെയിടണം. ഊര്‍ധ്വതാണ്ഡവത്തെക്കുറിച്ചും കരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ ചാരികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അചിന്ത്യ എഴുതണം. മുട്ടാപ്പോക്ക് കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരരുത്. എന്റെ പോസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് സദിരിനെക്കുറിച്ചും ചന്ദ്രലേഖയെക്കുറിച്ചും എഴുതാന്‍ തോന്നിയ അതേ ചേതോവികാരം/പ്രേരന ഒന്നുകൂടി വലിച്ചുനീട്ടുക. ഒരു പുസ്തകത്തിലോ വാരികയിലോ എഴുതുന്നതു പോലെയല്ലയിത്. പിന്നെ കമന്റെഴുതുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടൂവോളം നര്‍മ്മമുള്ളതുകൊണ്ട് (അചിന്ത്യയെപ്പോലെ) ആരും പരിഭവിക്കുകയോ മുറിവേല്‍ക്കപ്പെടുകയൊ ചെയ്യാറില്ല, മിക്കവാറും.

എന്നെ പ്‌രാകിക്കോളുക ഇഷ്ടം പോലെ. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് എഴുതാതിരിക്കരുത്

വിശ്വപ്രഭ said...

എതിരാ, സദിരിന്റെ കതിരവാ,

ഈ അചിന്ത്യയെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ബ്ലോഗ് സ്വല്പം ക്ഷമയോടെ ഇരുത്തി എഴുതിക്കാന്‍ ഭൂ‍മിമലയാളം ഉണ്ടായകാലം മുതല്‍ പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലം മുഴുവന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആയമ്മ കേള്‍ക്കണ്ടേ?

അതിനുപകരം വെറുതെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഓടിച്ചാടിനടക്കും...

അചിന്ത്യേ, ഇങ്ങനെ പ്രൌഢമായ ലേഖനങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും സ്വരുക്കൂട്ടാന്‍ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഉത്സാഹിച്ചാല്‍ മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ അറിവിന്റെ അക്ഷയഖനികളാവില്ലേ? എന്താ അക്കാര്യം ആലോചിക്കാത്തത്?

കാലാകാലങ്ങളോളം എത്ര കുട്ടികള്‍ക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടാവും അത്!

ഇനീം മുമ്പത്തെപോലെ ഉഴപ്പിനടന്നാല്‍ ശരിയാവില്ല. ടീച്ചറാത്രേ! പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിച്ചുനടന്നോളും!

പ്രിയംവദ said...

കതിര്‍ ,അചിന്ത്യ
അറിവുള്ളവര്‍ എഴുതാതിരുന്നാല്‍ മലയാളത്തിനു നഷ്ടമാണു ..കഷ്ടമാണു
qw_er_ty

chithrakaranചിത്രകാരന്‍ said...

അചിന്ത്യ,
വളരെ നല്ല ലേഖനം. ഇതു വായിക്കാനായതില്‍ സന്തോഷം.

തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ യാഥാര്‍ത്യമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌, ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തില്‍നിന്നും ഭാരതീയ നാട്യരംഗത്തെ പുതിയ വഴിയിലേക്ക്‌ തിരിച്ചുവിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ചന്ദ്രലേഖ അത്തരമൊരു തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന് അറിയാനായതില്‍ സന്തോഷം.
ചിത്രകാരന്റെ അവിദഗ്ദമായതും, റഫറന്‍സുകളില്ലാത്തതുമായ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ലിങ്ക്‌ കൊടുക്കുന്നു.

കഥകളി ഇന്നത്തെ കലാരൂപമല്ല !! http://chithrakaran.blogspot.com/2007/01/blog-post.html

അചിന്ത്യ said...

ഹോ എന്റെ കുതിരാ,
കഷ്ടം തോന്നുണു.
അറിവില്ലായ്മ ഒരല്പ്പം പോലും ഇയാള്‍ടെ പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടില്ല്യാ.മറ്റെന്തിലും എന്ന പോലെ നൃത്തത്തിലും തീവ്രവാദം കണ്ടാ ഒന്നു കുടയാനുള്ള റ്റെന്‍ഡെന്‍സി ഉള്ളതോണ്ട് കാടടച്ചുള്ള വെടി വെയ്പ്പുകള്‍ കാണുമ്പോ ഒന്നൊച്ച വെക്കാറുണ്ട് ഞാന്‍.പലപ്പഴും കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണതില്‍ എനിക്കുള്ള പരിമിതീം ആവാം ഇതിനു പുറകില്‍.

ഉമേഷിന്റെ ഗുരുകുലം പ്രാര്‍ത്ഥനേപ്പറ്റി കേട്ടിരുന്നു. എന്താ സംഭവം ന്ന് മുഴോനായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല്യാച്ചാലും.അങ്ങനത്തെ തമാശകളൊക്കെ ഇത്തിരി വേണ്ടേ ചങ്ങായീ? നമ്മളങ്ങട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങട്ട് രണ്ട്കിട്ടീന്നൊക്കെ വരും ന്നെ.
ഓര്‍മ്മ വെക്കണേന്റെ മുന്‍പ് തന്നെ കഥകളീം ഓട്ടന്‍ തുള്ളലും കൂത്തും കൂടിയാട്ടോം ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ട് ശാസ്ത്രീയ - അശാസ്ത്രീയ ഭേദല്ല്യാണ്ടെ ഡാന്‍സിനെ ഭീകരമായി പ്രണയിക്കണ ഒരു പൈങ്കിളി നായികയായ ഞാന്‍ ആ പറഞ്ഞത് കളിയാക്കീട്ടാന്ന് തോന്നീച്ചാല്‍ ഞാനൊന്നും ഇനി പറേല്ല്യാന്ന് ഞാന്‍ പറേല്ല്യാ. ഒറ്റ ഇടി വെച്ച് തന്നാണ്ടല്ലോ.എന്നെ ക്ണ്ടിട്ടില്ല്യല്ലോ ഞാനാള്‍ ഭയങ്കര ശക്തിമത്യാ. (ദില്‍ബൂ ശ്രീജിത്,പച്ചാള്‍‍സ്,കീപ് ക്വയറ്റ്). അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും വൃത്ത്യായി ഡാന്‍സ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റണേ എന്നാ എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന.ഈ നൃത്തഭ്ര്രമം നന്നായി അറിയാവുന്നതോണ്ടാ കുമാര്‍ ഇത്രേം ബ്ലോഗ്ഗുകള്‍ടെ ഉള്ളിന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് ഇന്റെ ലിങ്ക് എനിക്കയച്ച് തന്നെ.കണ്ടപ്പോ ഒട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാന്‍ പറ്റ്യൂല്ല്യാ.അവ്വളവു താന്‍.ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് വിദഗ്ധയും മിടുക്കിയുമല്ല. ലോകത്ത് എല്ലാ മടച്ചികള്‍ടേം മുത്തശ്ശ്യാ. എന്തൊരു രസമാണെന്തൊരു സുഖമാണന്തി വരേയ്ക്കും മടിച്ച്യാവാന്‍
വിശ്വേട്ടാ ,
റ്റീച്ചറാവാന്‍ കാരണം തന്നെ കുറേക്കാലം കൂടി പിള്ളേരടെ കൂടെ ഒഴപ്പി നടക്കാലോ ന്ന് വെച്ചിട്ടെ.അതിനിട്ട് കോടാലി വെയ്ക്കല്ലേ.

പ്രിയം വദ,
നല്ല പേര്‍. പേരിനനുസരിച്ച വര്‍ത്തനോം. നന്ദി.

ചിത്രകാരാ,
സന്തോഷം , നന്ദി.കഥകളി എത്രതന്നെ പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും കണ്ടാലും മതി വരാത്ത, പിടിച്ചാല്‍ പിടി തരാത്ത സാദ്ധ്യതകള്‍ടെ കലവറ.അവടെപ്പോയി വായിച്ച് അഭിപ്രായം അവടെ എഴുതാം ല്ലെ.

vimathan said...

അചിന്ത്യാ, ലേഖനം നന്നായി. തുടര്‍ന്നും എഴുതുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചന്ദ്രലേഖയെ പറ്റി ജംഗ് എന്ന പാകിസ്താനി പത്രത്തില്‍ വന്ന് ലേഖനത്തിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
http://www.jang.com.pk/thenews/apr2007-weekly/nos-15-04-2007/enc.htm#3

Siju | സിജു said...

വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ കഥ പറയുന്നത്..
തല്‍ക്കാലം അതൊരു പോസ്റ്റാക്ക്..
ഇല്ലേല്‍ തല്ലു വാങ്ങിക്കും..
ജിമെയില്‍ ഐഡി ഇന്നാ - sijuch. ഞാന്‍ ഒരു ഇന്‍‌വിറ്റേഷന്‍ അയച്ചിരുന്നു

qw_er_ty

സുഗതരാജ് പലേരി said...

ഉമേച്ചി പോസ്റ്റിട്ടിട്ട് ദിവസം 3-4 കഴിഞ്ഞു, ഇന്നാണൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. വളരെ നല്ല ലേഖനം. ഉപകാരപ്രദമായ ചര്‍ച്ച. നന്ദി ഉമേച്ചീ.

ബ്ലോഗ്ഗെഴുത്തില്‍ സജീവമല്ലെങ്കിലും ബ്ലോഗ്ഗെഴുത്തുകാര്‍ക്കിടയില്‍ ഒരുവിധം എല്ലാവരും അറിയുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉമേച്ചിക്ക് ഇന്നാണൊരു സ്വാഗതം പറയാന്‍ കഴിയുന്നത്.

അചിന്ത്യ said...

വിമതകുമാരാ ,
നന്ദി.പ്രോത്സാഹനത്തിനും, ചന്‍ദ്രലേഖയെപ്പറ്റിയുള്ള ലിങ്കിനും.
ഇന്ത്യയില്‍ അംഗീകൃത സ്ത്രീസങ്കല്പനങ്ങളായ മകള്‍-സഹൊദരി-കാമുകി-ഭാര്യ-അമ്മ കളങ്ങളിലൊന്നും പെടാതെത്തന്നെ ഇടുങ്ങിയ കളങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറമുള്ള ഒരു സ്നേഹം മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിച്ച അപൂര്വ മനസ്സിനുടമയായിരുന്നു അവര്‍.ദശ്രഥ് പട്ടേല്‍ എടുത്തിട്ടുള്ള അവരടെ പടങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെറും ഫോട്ടോസ്സില്‍ പോലും അവരടെ സാന്നിദ്ധ്യം നമ്മക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

സിജൂട്ടാ,
ആ കഥേം പോസ്റ്റോ ? നീയൊക്കെ എനിക്ക് പണി തരാന്‍ വേണ്ടി ജനിച്ചതാ ല്ലെ.

സുഗതരാജ്,
സന്തോഷം. ആ മത്തായിക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങള്‍ടേ രണ്ട് പേരടേം ജീമെയില്‍ ഐഡീയില്‍ കൊറേക്കാലം ക്ലിക്കി ക്ലിക്കി ഞാന്‍ തോറ്റു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ. നന്നായി. പിന്നെ,ബഹുമാനം?പിന്നെല്ല്യേ ദേ ഇതിന്റെ നേരെ മേലെ ഒരുത്തന്‍ പറഞ്ഞതു കണ്ടില്ല്യെ എന്നെ തല്ലും ന്ന്. ബഹുമാനം കൂടീട്ടേയ്.

വിവരദോഷി said...

ആരോഗ്യകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഇത്തരം സംവാദങ്ങളാണു നമുക്കാവശ്യം. ഗംഭീരമായി. തുടരുക.

എതിരന്‍ കതിരവന്‍ said...

അചിന്ത്യക്കുട്ടീ:
നൃത്തത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പ്രകടമാക്കിയല്ലോ ബ്ലൊഗ് സൈറ്റിന്റെ ഈമാറ്റത്തില്‍ക്കൂടി‍! ഇനി പോസ്റ്റൊക്കെ വരട്ടെ. കരണത്തെക്കുറിച്ചു തന്നെയാവാം അല്ലെ?

പേര്‍ സചിന്ത്യ എന്നോ സുചിന്ത്യ എന്നോ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞാന്‍. ചിന്തകള്‍ക്കൊക്കെ ഒരു അന്തോം കുന്തോം വരട്ടെ.

കഥകളിയെക്കുറിച്ച് ചിത്രകാരന്‍ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ട് സങ്കടം വന്നു. ഒരു ചിത്രകാരന് ഇങ്ങനെ തോന്നന്‍ പാടുണ്ടോ?

കുറുമാന്‍ said...

അയ്യോ, ഉമേച്ചിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ എത്താന്‍ ഒരു പാട് വൈകിപോയി..........ഇതിനു ഞാന്‍ എന്തു പരിഹാരം ചെയ്യും? ഓകെ..കാടമ്പുഴയില്‍ പോയിട്ട് പോസ്റ്റ് മുട്ട് നേര്‍ന്നാല്‍ മതിന്നോ....ശരി (ഈ ഓഫിനും ഒരു മേപ്പ്)

draupathivarma said...

ഇഷ്ടമായി
ഒരുപാട്‌...

ദില്‍ബാസുരന്‍ said...

ഹെന്റമ്മേ!!! അചിന്ത്യാമ്മ വന്നോ?!!

(ഒന്ന് ഞെട്ടാന്‍ ഞാന്‍ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളേ)

അചിന്ത്യ said...
This comment has been removed by the author.
അചിന്ത്യ said...

വിവരല്ല്യായ്മടെ മാസ്ക്കിട്ടു നടക്കണ വിവരദോഷ്യല്ലാത്തോനേ, ആരോഗ്യം പോസ്റ്റിലെങ്കിലും കണ്ടെത്ത്യേന്‌ നന്ദി.
മുതിരക്കുട്ടാ,ബ്ലോഗ്ഗിത്രേം സുന്ദരമാക്ക്യേത് ഞാനല്ല.ആ കുമാരന്‍ ചെക്കനാ. അവന്‍ വരച്ച പടാ. ഞാനും ഇപ്പഴാ കാണണെ.ദേവനുള്ളതോണ്ട് പോസ്റ്റിട്ടു. കുമാറുള്ളതോണ്ട് പൂമുഖം വൃത്ത്യാക്കി. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തര്‍ടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടിങ്ങന്യൊക്കെ...
ചിത്രകാരന്‍ പറയട്ടെന്നെ. അപ്പഴല്ലെ അങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായങ്ങളും ണ്ടെന്ന് അറിയാന്‍ പറ്റു. അതിനൊക്കെ സങ്കടം വരേ? പോളണ്ടിനെ പറയരുതു ന്നു പറഞ്ഞ പോല്യാവൂല്ലോ കണ്ണാ. ബയ് ദ് വേ... സദിരന്റെ പ്രായള്ള ഒരു കുട്ടി ണ്ടാവാനുള്‍ല പ്രായള്ള എന്നെ കുട്ടീന്ന് വിളിക്ക്യേ? അഹങ്കാരീ...വിഷുക്കൈനീട്ടം തരില്ല്യ.

കുറുമാനേ , നീര്‍ക്കോലി മൂത്ത് പാമ്പായപോലെ കമെന്റ് മൂത്ത് പോസ്റ്റായതാ.വേപ്പിലക്കട്ടി തുലാഭാരം മതി.
ദ്രൗപദിക്കുഞ്ഞീ ,ഇഷ്ടം നല്ല ഒരു വാക്കാ. ഇഷ്ടായി.

എടാ ഞെട്ടാസുരാ, അധികം ഞെട്ടണ്ട. ഞാന്‍ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല്യാ ഇപ്പഴും.എന്തിനാ ന്ന് അറിയാല്ലോ.ങ്ഹാ.(ഞാന്‍ ഇവനെയൊന്ന് കൊട്ടാന്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ കൂട്ടുകാരെ)

ദേവന്‍ said...

അതേ, കുണ്ടറയില്‍ ഒരു വയറന്‍ വെള്ളാങ്ങി ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂപ്പര്‍ക്ക് ഊണു കൊടുത്താ‍ല്‍ ഇല അടക്കം ആണത്രേ കഴിക്കുന്നത്.

പ്ലേറ്റടക്കം കോപ്പി ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോ വെള്ളാങ്ങിയെ ഓര്‍ത്ത്! പെരിങ്ങോടന്‍ കോപ്പി ചെയ്തോളാന്‍ പറഞ്ഞത് ആ ബോക്സില്‍ ഉള്ളത് മാത്രമാ കേട്ടോ. പെരിങ്ങമൊഴിയുടെ പേജ് അസ്ഥിവാരവും കോപ്പിറൈറ്റും അടക്കം കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടിട്ടല്ലോ ടീച്ചറേ?


അതോ ഇനി പെരിങ്ങോടന്റെ ഗൂഗിള്‍ പേജിന്റെ പരസ്യമാണോ?

അചിന്ത്യ said...

ഹഹ... നന്നായിപ്പോയി. ഒരു വിവരോം ല്ല്യ്യാത്ത പെമ്പ്രന്നോത്ത്യേക്കൊണ്ട് പോസ്റ്റിടീച്ചാ ഇങ്ങന്യൊക്കെ ഇരിക്കും.അനുഭവി.

sandoz said...

എന്റെ കര്‍ത്താവേ......
ആരിത്‌ അചിന്ത്യാമ്മയോ....
ഠോ...ഠും....കിടും.....
പേടിക്കണ്ടാ...
ഒരു വെടിക്കെട്ടോടു കൂടി സ്വീകരിക്കാന്നു കരുതി....

ഞാനീ സതിര്‌..പതിര്‌..എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ്‌ ഈ ഏരിയയിലേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ നോക്കാതിരുന്നത്‌...
പിന്നെയാണ്‌ പെട്ടെന്ന് ചന്ദ്രലേഖ എന്ന് കണ്ടത്‌. മോഹന്‍ലാലിന്റെ സിനിമ ചന്ദ്രലേഖ പഴേ പടമല്ലേ ..
ഇനി അതാരെങ്കിലും കോപ്പിയടിച്ചതാണോ....
ഇവിടെ അടുത്ത കോപ്പിറയിറ്റ്‌ ഇഷ്യൂ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാന്‍ കേറീതാണ്‌....

അപ്പഴല്ലേ ഇത്‌ സാക്ഷാല്‍ കലൈമാമണി അചിന്ത്യാമ്മയുടെ ബ്ലോഗാണെന്നറിഞ്ഞത്‌....

അപ്പോള്‍ ഇനീം പോസ്റ്റുകളൊക്കെ പോരട്ടെ....

മുട്ടന്‍ ഓഫടിക്കാന്‍ തയ്യാറായി ഞാനീ പ്രദേശത്ത്‌ തന്നെ കാണും....

അചിന്ത്യ said...

മോനേ സാന്‍ഡോസേ ,
എന്‍റെ പെന്‍ഷനിന്ന് ഇത്തിരി കാശു തന്നാ ഓഫ്ഫടിക്കാണ്ടിരിക്കാം ന്നും പറഞ്ഞ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടോയത് നീ മറന്നോടാ?

വിശ്വപ്രഭ said...

1:ഒരു തമാശ

2: പറയൂ.

1: അതുല്യ ടീച്ചര്‍ ടൈപ്പു ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തപ്പോ പറ്റിയ അബദ്ധം
http://groups.google.com/ group/blog4comments/browse_thread/thread/35f91ad709c2fbc0/ 95eccbdc0bbbeec7#95eccbdc0bbbeec7
ഇതു കാണൂ
ഹ ഹ

2: അതുല്യ അല്ല, അചിന്ത്യ

1: അതെ അതെ

2: അതില്‍ എന്താ അബദ്ധം?
മുഴുപ്പൊട്ടികള്‍ക്ക് അബദ്ധം പറ്റ്വോ?

1: അതിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വചകങ്ങള്‍ വായിച്ചേ
പെരിങ്ങന്‍സിന്റെ ഗൂഗിള്‍ പേജസിലെ മെസ്സേജ് അടക്കം ഉണ്ട്

2: അചിന്ത്യ അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ അതില്‍ അബദ്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ

1: വരമൊഴി ഓണ്‍ല്ലൈന്‍ ബീറ്റ അടക്കം

2: ഇന്നാള്‍ ഒരു ദിവസം WWW മുഴുവന്‍ അവര്‍ cut & paste ചെയ്തു. ലോകം മുഴുവന്‍ ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചുപോയി.
പിന്നെ അറിയാതെതന്നെ Undo ചെയ്തപ്പോഴാ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ശരിയായത്.

1: ഹ ഹ

2: അചിന്ത്യ എന്ന പേര് അന്വര്‍ത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്യല്ലേ?
1: :)


(യ്ക്ക്യൊന്ന്വറിയില്ല്യെന്റെ രാമന്നായ്‌രേയ് )

daly said...

ഇവിടെ നടക്കണ ആട്ടകഥേടെ ആട്ടക്കാലാശം എന്നാ ഇണ്ടാവാ. അന്ന് എനിക്കും ഒരു നോട്ടിസയക്കണേ.
വിപ്ലവം അല്ല നൃത്തം ജയിക്കട്ടെ!

(മുദ്രാവാക്യം എന്ന്റെ വീക്നെസ് ആണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവര്‍ക്കും അറീയാം. അമ്മൂമ്മ ടീച്ചര്‍ക്ക് അറിയില്ലെങ്കി കേട്ട് പഠി)

മൂര്‍ത്തി said...

മിസ്റ്റര്‍ വിശ്വപ്രഭാ....വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടു പറയുവാ....

മനുഷ്യനെ ഇങ്ങിനെ ചിരിപ്പിക്കരുത്...

പ്ലീസ് തൊണ്ട വേദനിക്കുന്നു...പ്ലീസ്

kumar © said...

ഔദാര്യമോ? എന്തു ഔദാര്യം?
കാശുകൊടുക്കൂ പെണ്‍പിറന്നോളെ..

മുകളിലത്തെ ബാനറിനു - 20,121ക.
അതിലെ ചിത്രത്തിനു - 35,675 ക. (പകുതി സാക്ഷിക്കു കൊടുക്കാം. സാക്ഷിയുടെ വരകള്‍ ബ്ലോഗിനു പണ്ടു വേണ്ടിവരച്ചതാണ്)

മെനക്കേടുകൂലി - 7,623 ക.

കളറുമാറ്റല്‍ പണി - ചന്ദന കളറിന്റെ കാശുതന്നാല്‍ മതി. പണിക്കൂലി എന്റെ വക ഫ്രീ.

അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം (ഇതുകൂട്ടണമെങ്കില്‍ അതൊരു വലിയ പണിയാണ്, എന്റെ കയ്യില്‍ നില്‍ക്കില്ല) എത്രയായി എന്നു വച്ചാല്‍ അതിങു തന്നാല്‍ മതി.

ഇല്ലേനാല്‍ നാന്‍ കോടതിക്കു പോകിറേന്‍!
എന്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഒരു വക്കീല്‍. അവിടത്തെ വക്കീലിനൊപ്പം വരില്ലെങ്കിലും ഈചെറിയ തുകയൊക്കെ വാങ്ങിതരാന്‍ പറ്റും.
(ഉവ്വാ.. എന്നിട്ട് വേണം ഞാന്‍ ഉള്ളില്‍ പോയി കിടക്കാന്‍!)

ikkaas|ഇക്കാസ് said...

ഹഹഹഹ അചിന്ത്യാമ്മ പോസ്റ്റിട്ടാര്‍ന്നോ!! കണ്ടില്ല കെട്ടാ.. കുമാറേട്ടനു തൊട്ട്കൂട്ടാന്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്ററുമായി വന്നതാ. എന്നാ വന്നതല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചും പോകാമെന്ന് കരുതി.

ആശ്രമം തൊടങ്ങാനൊള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ എവടെ വരെയായി?

ദേവന്‍ said...

രണ്ടായിരം തന്നാല്‍ മതി, ഞാന്‍ ഓമ്പ്ലേറ്റ് പോലെ ചൂടു റ്റെമ്പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിത്തരാം (ക്വാമ്പറ്റീഷന്‍, ക്വാമ്പറ്റീഷന്‍!)
മൊത്തമായി ഓഫ് അടിച്ചുചളം ആക്കട്ട്:
ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ പതിച്ച നോട്ടീസ്:
“എന്റെ അച്ഛന്‍ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച 50 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള റോളക്സ് വാച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ കളഞ്ഞു പോയി. കണ്ടെടുത്ത് എന്നെ ഏല്‍പ്പിച്ച്ചാല്‍ പതിനായിരം രൂപാ ഞാന്‍ തരുന്നതായിരിക്കും. ഫോണ്‍:44698965

താഴെ പേനകൊണ്ട് എഴുതി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു :
“ഇത് കണ്ടെടുത്ത്ത് എന്നെ ഏല്‍പ്പിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ പതിനയ്യായിരം രൂപ തരാം ഫോണ്‍: 89233564“

“കണ്ടു

kumar © said...

ദേവാ ഒരാള്‍ ഗോളടിച്ച ടെമ്പ്ലേറ്റില്‍ കയറി, റേറ്റ് കുറച്ച് ഗോളടിക്കരുത്. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് അടക്കം എല്ലാ കാര്‍ഡും ഞാന്‍ ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കും!

പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുനൂറുകൊടുത്ത് റോളക്സ് ഞാന്‍ ഒപ്പിച്ചു.

ഓ ടോ : അല്ലാ എന്താ ഈ സദിര് ? ആരാ ഈ ചന്ദ്രലേഖ? ഉമേച്ചിയുടെ ആരായിട്ട് വരും?

ദേവന്‍ said...

കാശു പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഓഫ് നിര്‍ത്തി. ചന്ദ്രലേഖയെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം ദാണ്ടേ

സദിര്‍ എന്നാല്‍ സംഗീതക്കച്ചേരി എന്നാണെന്നും അറബി വാക്കാണ് അതെന്നും ശബ്ദതാര വലിച്ച വഴി കണ്ടല്ലോ? അതെന്താത്?

Inji Pennu said...

ഒഹ്, ഇതാര്? ഇതെന്തുപറ്റി നമ്മടെ ഉമേച്ചിക്ക് പിച്ചുപേയും എഴുതാന്‍ ബ്ലോഗൊക്കെ തുടങ്ങാന്‍ തോന്നാന്‍? ആരാണിത്രമാത്രം പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഈ ചേച്ചീനെക്കൊണ്ട് ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിപ്പിക്കാന്‍? അയാള്‍ ആരാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരിക. ഇല്ല ഇല്ല അടിക്കില്ല! ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കാനാ :)

ഓഫ്: ഞാനീ ലേഖനം ഒന്നും വായിച്ചില്ല. ഉമേച്ചിയിടണ കമന്റ് മനസ്സിലാവാറില്ല, പിന്നെയാണിനി ലേഖനം..ങ്ങാ..പറ്റിക്കാന്‍ നോക്കണ്ടാ...ഞാന്‍ വായിക്കില്ല്യ്...

kumar © said...

ഇഞ്ചീ ഇതു വായിച്ചാല്‍ മനസിലാകണമെങ്കില്‍ ഡാന്‍സ് പടിക്കണം, നൃത്തം.
ഏത്? നമ്മടെ തിത്തൈ!
മാങ്ങപറി ചെളീക്കുത്ത്... പിന്നെ ദേ ഇങ്ങനെ വലവീശ്!

ഇതു വല്ലതും പിടികിട്ടിയോ?

ഓ ടോ ടു ഇഞ്ചി : അല്ലെങ്കില്‍ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ എല്ലാം എഴുതുന്ന ലേഖനവും കമന്റും മനസിലാകും എന്നാണോ ഇഞ്ചി സ്വയം പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നേ?

ഓ ടോ ടു ബ്ലോഗുടമ : ഇപ്പോള്‍ സമയം 12:52! ‘നെനക്കൊന്നും രാത്രി ഒറക്കമില്ലേടാ കഴുതെ?” എന്നതില്‍തുടങ്ങിയുള്ള ചീത്തകള്‍ നാളെ കേള്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഓടി. (അല്ലാതെ ഇഞ്ചിയെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല!)

Inji Pennu said...

ഹഹഹ! കുമാറേട്ടാ ചങ്കീ കുത്തണ വര്‍ത്താനം പറ്യാണ്ടിരിക്കീന്‍...അങ്ങിനെയെങ്കിലും ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടെന്ന് ഫോര്‍ പീപ്പിള്‍ കരുതട്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ അത് സൈഡില്‍ കൂട് കയറ്റാന്‍ നോക്കിയത്...
നാണം കെടുത്തിയേ അടങ്ങൂലെ?
വേണ്ടാ വേണ്ടാ. ഇവിടെ ഞാനിനി ഓഫടിക്കില്ലാ. ഉവ്വ! എന്നിട്ട് വേണം ഓഫ് കാരണം കേരളത്തില്‍ ഒരു സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തില്‍ ഉണ്ടായാ നഷ്ടകണക്കുകളേപറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് ചീത്ത കേക്കാന്‍...പിന്നെ പിന്നെ... ഒരു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചീത്ത കേക്കാന്‍ സുഖമുണ്ട്, ഇത് ദിവസോം ചീത്ത കേക്കാന്‍ ഞാനെന്താ കുമാറേട്ടനാ?

kumar © said...

എന്നാല്‍ പിന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അചിന്ത്യത്തില്‍ ആദ്യ 50 എന്റെ വകയായിട്ടു തന്നെ!

കുട്ടിച്ചാത്തന്‍ said...

ചാത്തനേറ്:

അചിന്ത്യേച്ചീ. ഒരുതവണ ഫോണില്‍ കേട്ട ശബ്ദം ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍...അതേ ശബ്ദത്തില്‍ ഒരു സ്വാഗതം...

ദേവന്‍ said...

ഇഞ്ചീ,
നൃത്തമെന്താണെന്ന് എനിക്കും പിടിയില്ല. പക്ഷേ
അചിന്ത്യ പ്രൊഫസറ്‌ അഞ്ചാറു ചുവടു വച്ചു കാണിച്ചപ്പോള്‍ ഗുര്‍ജിഫിയന്‍ ചിന്താഗതിയായ കമ്പയര്‍ കോണ്ട്രാസ്റ്റ് അപ്പെന്‍ഡ് രീതി അനുസരിച്ച് ഞാന്‍ മോസസ് തിലകന്‍ മാസ്റ്ററുടെ വധോക്കായി കരാട്ടെയുമായി എന്തോ ബന്ധമുള്ള പരിപാടി ആണ് യെവരു പറയുന്ന ഡാന്‍സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അല്ലേ ഓരോ‍ാന്നു പഠീക്കുന്നത്.

അതായത്- ഈ എതിരനും ടീച്ചറും പറയുന്ന മുദ്രകള്‍ ഹൈസോക്കു ഡാച്ചി, മുസൂബിഡാച്ചി, തേജിഡാച്ചി ഒക്കെ തന്നെ, കാലേല്‍ മണിയും കെട്ടും ബാക്ക് ഗ്രൌണ്ടില്‍ മ്യൂസിക്കും ഇടും അത്രേയുള്ളു.

ഇതൊക്കെ പഠിക്കാന്‍ എളുപ്പമല്ലേ.

അചിന്ത്യ said...

അയ്യോ കഷ്ടം ഈ വിശ്വേട്ടന്‍ ഇവടെ പാടുപെട്ട് ലിങ്കൊക്കെ ഇട്ട് തമാശ പറഞ്ഞപോ ചിരിക്കാന്‍ പാവം മൂര്‍ത്തിമാഷേണ്ടായുള്ളൂ? കഷ്ടന്നെ. പ്ലീസ് നാട്ടാരെ, ആരെങ്കില്വൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ഹഹഹ ചിരിച്ച് മണ്ണ് കപ്പി, വേറിട്ട തമാശ ന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവൂന്നെ. വിശ്വേട്ടനെ വെറ്തെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലെ.വിസ്വേട്ടനേം മൂര്‍ത്തിമാഷേം ചിരിപ്പിച്ചതില്‍ അചിന്ത്യ ധന്യയായി.

ജയ്ഡാലി ജയ് സജീവ്, ഞാനും വിളിക്കും മുദ്രാവാക്ക്യം. ആഹാ...(അതേയ് നമ്മടെ തോൽപ്പാവക്കൂത്തുചേട്ടന്‍റെ മെയില്‍ ഏതു നിമിഷോം പ്രതീക്ഷിക്കാം ട്ടോ)

ദേവകുമാരന്മാരെ,
എന്‍റ് ബ്ലോഗ്ഗില്‍ രണ്ടെണ്ണത്തിനേം വേട്ടയാടി വിളയാടാന്‍ സമ്മതിച്ചാല്‍ ഇങ്ങട്ട് കാശു തരാം ന്നും പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ഇങ്ങന്യോ?
ദേവ്, മാര്‍ഗ്ഗി രീതിയില്‍ നൃ്ത്തം അവതരിപ്പിക്കണേനെ കച്ചേരി സമ്പ്രദായം ന്നും പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. സംഗീതക്കച്ചേരീന്ന് ഇത് വന്ന്വോ അതൊ ഇവടന്ന് അങ്ങട്ട് പോയോന്ന് അറീല്ല്യ.വക്കാരി പാട്യെ “സദിരു തുടങ്ങീ സംഗീതലഹരിയില്‍ സദസ്യര്‍ നിശ്ചലരായീ...” ഇതേ കച്ചേരി തന്നെ. പക്ഷെ എറ്റിമോളജി? ആ ഉമേശന്മാഷെ വേണ്ടോടത്തൊന്നും കാണില്ല്യ.

കളരീം ഛവുവും ഒക്കെ ന്ര്6ത്തോം ആയി കൂട്ടിക്കെട്ടാംച്ചാല്‍ ഈ പറഞ്ഞ കുന്ത്രാണ്ടങ്ങളുമാവാം ന്നെ.

പിക്കാസ്സെ,
എനിക്ക് പിറക്കാണ്ടെ പോയ ശിഷ്യനല്ലേ ഉണ്ണീ നീ.
ഇഞ്ചിക്കുഞ്ചീ ,
ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല്യല്ലോ!ഹാവൂ സമാധാനായി.പിന്നെ, ഇവടെ പിച്ചും പേയും എനിക്ക് മാത്രല്ല , ആര്‍ക്കും പറയാം ട്ടോ. ഇഞ്ചിക്കു പോലും. വന്നെനു നന്ദി.

ചാത്തങ്കുട്ട്യേ ,ഇവടന്ന് കേട്ട എന്‍റെ ആ ഘനഗംഭീരായ ശബ്ദത്തില്‍ ഒരു നന്ദി.സ്നേഹം.

മുസാഫിര്‍ said...

റ്റീച്ചറെ , പഴയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കളഞ്ഞുവോ ?

അചിന്ത്യ said...

മുസാഫ്ഫിര്‍? പഴേ കമുസാഫിര്‍? തൃശ്ശുരു വരുമ്പോ നേരിട്ട് കാണാം ന്നും പറഞ്ഞ ഈ വഴിക്ക് വന്നപ്പോ മിണ്ടാണ്ടെ ഓടിപ്പോയ മുസാഫിര്‍ ഹൈ യാരോം? അമ്പടാ...പഴേ പോസ്റ്റോ?അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റില്ലൈ. ഇതെന്റെ കന്നിപ്പോസ്റ്റ്.വീണ്ടും കണ്ടതില്‍ തന്തോയം.

സിബു::cibu said...

ബ്ലോഗ് ഡൈജ്സ്റ്റില്‍ ഈ രചന പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന്‌ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ. വായിക്കുമല്ലോ...

yamini said...

ടീച്ര്ക്ക് ഈ അഭ്യാസവും അറിയും, അല്ലേ?? നടക്കട്ടെ, നടക്കട്ടെ...

അചിന്ത്യ said...

ങെ?യാമിനിക്കുഞ്ഞി , ഇത് മറ്റുള്ള അഭ്യാസികളോടുള്ള ആദരവു പ്രകടിപ്പിക്കല്‍ മാത്രല്ലേ :)
നന്ദി, സ്നേഹം

അനിലന്‍ said...

achinthya
thanks
vaayanayku puthiyoru pusthaka alamaara thurannu thannathinu.
ingane oru blog kantillaayirunnu. ingane oru vaayanayum nadannittillaayirunnu.
waiting for more.

അനില്‍@ബ്ലോഗ് said...

കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി :)

എന്റെ മകള്‍ എയറോബിക്സ് പഠിക്കട്ടെ , അതാവും ഭേദം. മഹാ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങളും നൃത്തം പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിംബല്‍ എന്ന നിലയിലോ, ശരീരം ഭംഗിയാക്കാം എന്ന ചിന്തയിലോ ആണ്. അവരില്‍ എത്ര പേര്‍ വളര്‍ന്നു വലുതായ ശേഷവും ഈ കലാരൂപം മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നു?

തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കലാരൂപം ,നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ (?) കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍, ഇവ മൂലം പുതിയ വേഷത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നു എന്നല്ലെ വാസ്തവം?

ഞാന്‍ വലിയ പഠനങ്ങളൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാല്‍ തന്നെ ഒരു നിരക്ഷര കുക്ഷിയായി കണക്കാക്കി തല്ലാതെ വിടണം.

വികടശിരോമണി said...

അഹോ!കഷ്ടം!
ഞാനെന്തു കണ്ടു,ഈ ബൂലോക സമുദ്രത്തിൽ!
ചന്ദ്രയെപ്പറ്റി പണ്ടൊരു ലേഖനം എഴുതി തോൽ‌വി സമ്മതിച്ചവനാ ഞാൻ.ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ അങ്ങോട്ടെടുക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ...
പലതും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്,പക്ഷേ അമ്പേ വൈകിപ്പോയ ഈ വരവിൽ അതിനൊക്കെ എന്തു പ്രാധാന്യം!
ഒരു കാണിക്കയിടുന്നു,നമ്രശിരസ്കനായി തിരിച്ചുപോകുന്നു.

അചിന്ത്യ said...

അനില്‍@ബ്ലോഗ് ,
മോളെന്താ പഠിക്കണ്ടേന്ന് അവളും കൂടി തീരുമാനിക്കട്ടെ മാഷെ.
നൃത്തത്തിനോടിഷ്ടം തോന്നി ഡാന്‍സ് ക്‍ലാസ്സില്‍ പോണ കുട്ടികള്‍ടെ മനസ്സില്‍ സ്റ്ററ്റസൊ ശരീരഭംഗിയോ ഒന്നുമില്യാടോ മാഷേ. സംഗീതത്തിനോടും ഭാവങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കണ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ സ്ഥിരാഭ്യസനത്തിലൂടെ സ്റ്റ്രീംലൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഡാന്സ് ക്‍ലാസുകള്‍ വേണം.അത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ശൈലിയിലുള്ളതാണെങ്കി അതിനെ ആ പേരിട്ട് വിളിക്കുണു. എല്ലാ ഡാന്‍സും നയന്താരടെ ഡാന്‍സാവണം ന്നില്യ. നിങ്ങളെത്ര പിടിച്ച് നിര്‍ത്യാലും അവള്‍ടെ ഉള്ളില്‍ ഡാന്‍സുണ്ടെങ്കി അവളു ചെയ്തിരിക്കും.അരങ്ങേറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേജിലോ, ഡിസ്കോതീകിലോ ന്നുള്ളത് കാലം പറയട്ടെ.


് ഇപ്പ്റഞ്ഞ സ്റ്ററ്റസും ശരീരഭംഗീം ഒക്കെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കറകറക്റ്റാ നമ്മടെ എയറോബൊക്സ്.

വികടശിരോമണേ , ചന്ദ്രയെപ്പറ്റി ലേഖനം എഴുതീന്ന് പറയാനുള്‍ല അഹങ്കാരൊന്നും എനിക്കൂല്യാ. ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും വൈകീട്ടില്യാ. നാട്ടിലാണോ? നേരില്‍ കാണാന്‍ പറ്റ്വോ?

വികടശിരോമണി said...

നേരിട്ടുകാണാൻ ഒരു തടസ്സവുമില്ല.എനിക്ക് ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ് തരാമോ?

ജെപി. said...

ഹലോ ടീച്ചറേ

കേബിള്‍ ടിവി മീഡിയാ ചാനലില്‍ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയ ഭരതനാട്ട്യം, മുതലായ പരിപാടികളുടെ VCD കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ?
ഉണ്ടകിലറിയിക്കുമല്ലോ.